Socialna služba

Delo socialne delavke v Domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti.

 

Kakovost življenja starostnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med dobro oskrbo materialnih potreb in zagotavljanjem dobrih pogojev za kakovostno osebno življenje in medčloveško sožitje. Stanovalec v domu mora biti tisti, ki se mu v skladu z možnostmi čim bolj prilagajamo vsi zaposleni v domu.

 

V KDS Poslovni enoti Slovenj Gradec si prizadevamo stanovalcem ponuditi tisto obliko oskrbe, ki mu v danem trenutku najbolj ustreza oziroma mu pomaga pri vživljanju v novo okolje.

Novi stanovalec doma se najprej sreča s socialno delavko, ki mu pomaga, da iz svojih bogatih življenjskih izkušenj črpa moč za življenje v novem okolju.

Pri svojem delu socialna delavka stanovalcem doma svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko.

Vsa prizadevanja so podrejena edinemu cilju, da bi za vsakega stanovalca našli želeno obliko bivanja v Domu. Pri svojem delu se socialni delavec opira na metode socialnega dela, ki so:

 

 • svetovanje,
 • obravnava (individualna, skupinska),
 • intervencija,
 • zastopanje,
 • preskrba in oskrba.

Poudarek strokovnega dela v socialni službi poteka na treh ravneh:

 

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 

 • delo s prejetimi vlogami,
 • svetovalni razgovor in obisk prosilca v domu,
 • terenski obiski pri tistih prosilcih, ki težko pridejo v dom,
 • urejanje prosilčeve dokumentacije in priprava le-te za komisijo za sprejeme in odpuste,
 • organizirana srečanja za prosilce in njihove svojce v domu, ki potekajo trikrat letno, z namenom temeljite priprave na dom – predstavijo se nekatere strokovne službe, s katerimi bodo bodoči stanovalec in njegovi svojci največ v kontaktu, možnostjo ogleda doma,
 • pisanje socialne anamneze, pomoč posamezniku in družini (urejanje skrbništva za posebne primere, zakoniti zastopnik, pooblašcenec, skrbništvo nad osebo, ki ji je delno ali v celoti odvzeta opravilna sposobnost), možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom.

 

Delo socialnega delavca ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 

 • priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca, delo z novo sprejetim stanovalcem in njegovimi svojci, seznanitev s strokovnimi delavci in osebjem na oddelku, namestitev stanovalca v sobo in seznanitev s sostanovalcem ter predstavitev ostalim stanovalcem na oddelku,
 • seznanitev novega stanovalca z nekaterimi predpisi in navodili (hišni red, pravilnik o določanju oskrbe in zaračunavanju in plačevanju storitev, dogovor o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva), podpis določenih obrazcev, ki so potrebni za nemoteno delo strokovnih delavcev v prid stanovalca,
 • seznanitev z načinom življenja v domu – predvsem dajemo poudarek na varnosti, zasebnosti, zaupnosti in pravicah kot tudi dolžnostih stanovalca v času bivanja pri nas,
 • urejanje osebnih zadev za stanovalce (osebne in zdravstvene izkaznice, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva),
 • strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialno varstvene in zdravstvene problematike,
 • povezovanje z drugimi strokovnimi službami v domu in izven doma (CSD, ZZZS, ZPIZ, KC Ljubljana, MOL),
 • vodenje skupine v domu in sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev (piknik, praznovanje rojstnih dni stanovalcev, izleti),
 • pisanje poročil in izdelava statistike.

Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje:

 

 • prostovoljstvo – poleg dijakov in študentov skušamo vključevati tudi svojce naših stanovalcev in zunanje prostovoljce,
 • spodbujanje stanovalcev, da se vključujejo v različne dejavnosti, ki potekajo v domu in pomoč pri vključitvi v skupino,
 • svetovalni razgovori s stanovalci, ki potekajo individualno ali skupinsko (težave in problemi osebne narave),
 • organizacija občasnih srečanj za svojce stanovalcev, predstavitev dela strokovnih delavcev in stanovalcev (razstave ročnih del, delo z osebami z demenco)
 • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev.
Skip to content