Pomoč na domu

Upravičenci:

 • starim nad 65 let,
  • ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje.

 

 • osebam s statusom invalida
  • ki po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.

 

 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči
  • ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

 

 • kronično bolnim in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja
  • ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

 

 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju
  • ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitve socialne oskrbe se prilagodijo potrebam upravičenca in obsegajo tri temeljne sklope opravil:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
  • pomoč pri oblačenju,
  • slačenju,
  • pomoč pri umivanju,
  • hranjenju,
  • opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

 

 • gospodinjska pomoč
  • prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
  • pomivanje uporabljene posode,
  • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
  • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

 

 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
  • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
  • s prostovoljci in s sorodstvom,
  • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
  • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
  • priprava upravičenca na institucionalno varstvo

 

Upravičenec mora izbrati vsaj dve storitvi iz dveh različnih sklopov opravil. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja največ 20 ur tedensko.

 

V kolikor potrebujete storitev pomoči na domu izpolnite priloge in jih pošljite na naslov:  Koroški dom starostnikov Črneče, Črneče 146, 2370 Dravograd, ali po e-pošti:  mirjam.kotnik@kor-dom.si  ali  jih prinesete osebno vsak delovni dan.

Vse dodatne informacije vam nudi gospa Mirjam Kotnik, dipl. soc. delavka na številki 02 87 23 389 ali e-pošta mirjam.kotnik@kor-dom.si

PRILOGE:

Dokumenti

S klikom na željeni gumb si lahko prenesete ustrezno dokumentacijo.

Skoči na vsebino