Pomoč na domu

Socialna oskrba na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in storitev, s katerimi se uporabnikom vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pomoč na domu, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov – PE Slovenj Gradec, v skladu s stanjem potreb po skrbi za starejše prebivalce na območju mestne občine Slovenj Gradec izvaja socialno varstveno storitev v bivalnem okolju – socialna oskrba na domu.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Kdo so upravičenci do socialne oskrbe so?

 • osebe stare nad 65 let
 • osebe s statusom invalida
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju ali slačenju
 • pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

POSTOPEK

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski član, ter prostovoljni sodelavci.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega pooblaščenca in vsebuje dva dela:

 • Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino
 • Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu
 • Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov pooblaščenec.

TRAJANJE

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca traja največ do 4 ure dnevno in največ do 20 ur tedensko.

PLAČILO

S sklenitvijo dogovora in pričetkom izvajanja storitev pomoči na domu, uporabnik prevzame tudi obveznost plačila prispevka, ki je določen v dogovoru za uro izvajanja storitve.

Cena storitve se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS 36/2002) in na podlagi sklepa sveta Mestne občine Slovenj Gradec.

Plačila je lahko upravičenec oproščen delno ali v celoti, odvisno od njegove plačilne sposobnosti.

1 ura – 5,10 eur

Za pričetek izvajanja Pomoči na domu je potrebno izpolniti naslednjo dokumentacijo:

Dokumenti

S klikom na željeni gumb si lahko prenesete ustrezno dokumentacijo.

Skip to content